مشرتابه

په سويډن کې د افغانانو د علمي او فرهنگي مرکز د ۲۰۱۵ کال کاري ډله

هلمند ياد 
د ټولنې رئيس، د نورو ارګانونو او ټولنو سره د تماس مسؤل

Hilmand Agha
ordförande och kontaktperson med andra organisationer och föreningar
 Tfn: 0760806689
 E-post: hilmand.yaad@gmail.com

———————————————————

انجينر ولي حميد
د ټولنې معاون او کلتوري چارو مرستندوی

Wali Hamid
vice ordförande
 Tfn: 0736278630
 E-post: hamid.wali@hotmail.com

———————————————————

احمد اندړ
د تعليم او تربيې او د نورو کورسونو مسؤل

Ahmad Andar
ansvarig för föreningens kurser och studiecirklar
 Tfn: 0735766867
E-post: ahmad_andar@hotmail.com

———————————————————

کامله
د ښځو او نجونو سره د فعاليت مسؤله

Kamila
ska jobba med kvinnor och flickor

———————————————————

هيواد شيرزاد
د مالي چارو مسؤل

Hewad Sherzad Agha
Kassör
 Tfn: 0737143140
 E-post: hewadsherzad@gmail.com

———————————————————

ميوند شيرزاد
د ځوانانو سره د کار او فعاليت او د سپورت مسؤل

Maiwand Agha
ansvarig för ungdomar och föreningens idrott- och fritidsaktiviteter
 Tfn: 0736292522
 E-post: maiwand.taxi@gmail.com

———————————————————

نياز عقيل پياوړی
د ټولنې منشي او د کلتوري چارو مرستندوی

Niaz Akill
sekreterare
 Tfn: 0762483060
 E-post: niazmoh@gmail.com

———————————————————

نعيم باور
د ټولنې دتبليغ او ترويج، ويبپاڼې او تخنيکي چارو مسؤل

Naim Bawar
ansvarig för webbsidan
 Tfn: 0720020520
 E-post: naim.watan@gmail.com

Comments are closed.