بېلابېل کورسونه

په سويډن کې د افغانانو علمي او کلتوري مرکز

Afghanskt Akademiskt Kulturcentrum i Sverige

کورس

مسؤل

وخت

ځای

Lördagar شنبه
پښتو ژبه انجينر فريد

13:30 -15:30

Lindängensplan 4

دري ژبه انجينر احد

13:30 -15:30

Lindängensplan 4

رياضي انجينر توريالی

13:30 -15:30

Lindängensplan 4

انګليسي ژبه ځلاند خان ملوک

13:30 -15:30

Lindängensplan 4

د لیسنس کورس پیوستون اغا

13:30 -15:30

Lindängensplan 4

Fredagar جمعه

پښتو ژبه انجينر فريد

18:30 -20:00

Holma Aktivitetshus

دري ژبه انجينر احد

18:30 -20:00

Holma Aktivitetshus

رياضي انجينر توريالی

18:30 -20:00

Holma Aktivitetshus

انګليسي ژبه ځلاند خان ملوک

18:30 -20:00

Holma Aktivitetshus

د لیسنس کورس پیوستون اغا

18:30 -20:00

Holma Aktivitetshus

د اړتيا په وخت کې د ټولنې د کورسونو د مسؤل انجينر فريد اڅکزي سره په لاندې شميره اړيکه ونيسئ. هيره دې نه وي تاسې د ټولنې د بربیښنا لیک په واسطه هم زمونږ سره خپلې پوښتنې، مشورې او نظرونه شريکولای شئ.

انجينر فريد اڅکزی

073-5593628

aakcentrum@gmail.com

Comments are closed.